Adatvédelmi szabályzat

1. Alapvető információk
2. A Hivatal elérhetőségi adatai
3. A feldolgozás céljával kapcsolatos információk
4. Az érintett személy joga
5. Információ kikérési joga
6. Conclusion

Alapvető információk

Cím: Soblahov 480 Soblahov 913 38
Cégjegyzékszám: 44690347

A Törvénygyűjtemény 18/2018 sz., személyes adatok védelméről szóló és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított törvény (a továbbiakban „“személyes adatok védelméről szóló törvény”) 60. § 1. bek. rendelkezése értelmében az üzemeltető köteles a honlapján az érintett személy (azon természetes személy, akinek személyes adatai feldolgozásra kerülnek) számára hozzáférhetővé tenni bizonyos információkat. Az azonosító és elérhetőségi adatokon, valamint a megbízott személy elérhetőségi adatain kívül a hatósági szerv köteles közzétenni a bal oldali oldaljelzőkön található adatokat.

Felelős személy
Vratislav Doktor

KAPCSOLATBA LÉPÉS

A Hivatal elérhetőségi adatai

Szlovák köztársaságbeli Személyes Adatok Védelmének Hivatala
Cím:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Szlovák Köztársaság

Statisztikai számjel: 36 064 220

Iktatóhivatal:
hétfő – csütörtök: 8:00 - 15:00
péntek: 8:00 - 14:00

Személyes adatok védelmével kapcsolatos telefonos konzultáció
Kedden és csütörtökön 8:00-tól 12:00-ig +421 2 323 132 20

A hivatal elnökének titkársága +421 2 323 132 11
A hivatal titkársága +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Szóvivő:
mobil: 0910 985 794
e-mail: [email protected]

E-mail:
általános: [email protected]
a Törvénygyűjtemény 211/2000 sz. törvény szerinti tájékoztatás céljaira: [email protected]
honlap: [email protected]

a Törvénygyűjtemény 211/2000 sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény szerinti tájékoztatás átadása iránti kérelem benyújtásához használja az on-line adatlapot. az az e-mail cím, amely segítségével a Hivatal tanácsadást fog Önnek nyújtani a személyes adatok védelme területén. Olyan gyermekek, fiatalok, diákok, tanárok, szülők számára, akiknél felmerül a gyanú, hogy a személyes adataikkal kapcsolatban visszaélés történt: [email protected]
 

KAPCSOLATBA LÉPÉS

A feldolgozás céljával kapcsolatos információk

A személyes adatok rendeltetését jelentő feldolgozás céljával kapcsolatos információk
A személyes adatok feldolgozásának egyik alapelve a cél korlátozásának elve. Ezen alapelv értelmében személyes adatokat csak konkrétan meghatározott, kifejezetten közölt és jogszerű célból szabad gyűjteni, és tilos ezen céllal össze nem egyeztethető módon feldolgozni azokat.

A személyes adatok feldolgozásának szorosan kapcsolódnia kell a személyes adatok feldolgozásának céljaival, elsősorban akkor, amikor olyan jegyzékről, vagy olyan terjedelmű személyes adatról van szó, amely ahhoz szükséges, hogy az adott személyes adatok segítségével a cél elérhető legyen. Helytelen, hogy a személyes adatok jegyzéke, vagy terjedelme mesterséges módon, vagy utólag bővítésre kerülne az adott célra való tekintettel. Amennyiben a személyes adatok jegyzékét, vagy terjedelmét a törvény határozza meg, azt tiszteletben kell tartani, ha viszont a személyes adatok jegyzékét, vagy terjedelmét az üzemeltető határozza meg, ügyelnie kell arra, hogy feleslegesen, a cél kereteit meghaladó módon ne bővítse az adatokat.

A Személyes adatok védelméről szóló törvény meghatározza az üzemeltető azon kötelezettségét, hogy az érintett személynek tájékoztatást adjon a személyes adatainak feldolgozás céljáról, arról, hogy mi az általa gyűjtött személyes adatok rendeltetése, még akkor is, ha a személyes adatok gyűjtése nem közvetlenül az érintett személytől történik. Ezen információkat át kell adni az érintett személynek legkésőbb a személyes adatainak megszerzése során, illetve kellő időben előre, mégpedig világosan és érthetően és olyan módon, hogy ezen információkat valóban megismerhesse, és megértse.

Kérjen meg bennünket megbízott munkatársaink által, hogy küldjük el az adatfeldolgozás céljait, amelyeket a személyes adatok szolgálni hivatottak.

KAPCSOLATBA LÉPÉS

Az érintett személy joga

Az érintett személy joga, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 100. § rendelkezéseinek értelmében eljárás indítását kezdeményezze
Az érintett személy, amely feltételezi, hogy személyes adatai jogosulatlanul kerülnek feldolgozásra, vagy személyes adataival visszaéltek, a Szlovák köztársaságbeli Személyes Adatok Védelmének Hivatalánál (a továbbiakban „Hivatal”) kezdeményezheti a személyes adatok védelméről szóló eljárás megindítását.

Az eljárás megindítására vonatkozó kérelem beadható írásban, személyesen jegyzőkönyvbe véve, elektronikus eszközökkel, ilyenkor azt el kell látni hitelesített elektronikus aláírással, távirat, vagy fax formájában, ez utóbbit viszont ki kell egészíteni 3 napon belül írásban, vagy szóban jegyzőkönyvbe véve.

A tárgyi indítványnak a személyes adatok védelméről szóló törvény 63. § 2. bek. rendelkezése értelmében tartalmaznia kell:
a felperes teljes nevét, állandó lakhelyét és aláírását,

annak megjelölése, hogy ki ellen irányul a kereset; a cégnév, vagy teljes név, székhely vagy állandó lakcím, esetleg cégforma és azonosítószám, 
a kereset tárgya, amelyben megjelölésre kerül, hogy a felperes álláspontja szerint milyen jogok sérültek a személyes adatok feldolgozása során,
az indítványban feltüntetett állítások alátámasztására vonatkozó bizonyítékokat,
a 28. § szerinti jog érvényesítését igazoló irat másolatát, amennyiben ez a jog érvényesíthető, vagy olyan okok feltüntetése, amelyeket különös tekintettel figyelembe kell venni.

A Hivatal ezt követően dönt a felperes indítványáról az eljárás indítása napjától számított 60 napos határidőn belül. Indokolt esetekben a Hivatal ezt a határidőt arányos mértékben, de legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Hivatal írásban tájékoztatja az eljárás feleit.

A kereset mintája:
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf

KAPCSOLATBA LÉPÉS

Információ kikérési joga

Tájékoztatás az illetékes hatóságtól való azon személyes adatokhoz való hozzáférés igénylésének jogáról, amelyek az érintett személlyhez fűződnek, vagy azok helyesbítésével, törlésével, vagy feldolgozásuk korlátozásával függnek össze
Az érintett személynek jogában áll az illetékes hatóságtól igazolást szerezni arról, hogy a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozás alatt állnak-e, és ha igen jogában áll hozzáférést szerezni ezen személyes adatokhoz és tájékoztatást kapni
a személyes adatai feldolgozásának céljáról, és a személyes adatai feldolgozásának jogalapjáról,
a feldolgozott személyes adatok kategóriájáról,
azon fogadókról, vagy fogadók kategóriájáról, akiknek a személyes adatok átadásra kerültek, vagy kerülhettek, elsősorban harmadik országbeli fogadókról, vagy nemzetközi szervezetről,
a személyes adatok tárolásának időtartamáról; ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumairól,
azon jogáról, hogy az illetékes hatóságtól az érintett személlyel kapcsolatos adatok helyesbítését, vagy törlését, vagy a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérje, vagy kifogást emeljen a személyes adatai feldolgozása ellen,
a hivatal elérhetőségi adatairól,
azon jogáról, hogy eljárást kezdeményezhet a 100. § szerint.
a személyes adatok forrásáról, amennyiben az hozzáférhető.

A természetes személynek jogot kell biztosítani, hogy a vele kapcsolatban gyűjtött adatokhoz hozzáférést nyerjen, és ezen jogát egyszerűen érvényesíthesse is, hogy tudomást szerezzen a feldolgozásuk jogszerűségéről, és arról meggyőződhessen. Minden érintett személyt ezért megilleti az a jog, hogy tudjon és tájékoztatást kapjon elsősorban az adatfeldolgozás céljairól, az érintett személyes adatok kategóriájáról, és a feldolgozás időbeli hosszáról, valamint a személyes adatok fogadóiról, stb. Ezen jog betartásához elegendő, hogy az érintett személynek rendelkezésére álljon ezen adatok teljes összefoglalása érthető formában, tehát olyan formában, amely lehetővé teszi, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon ezen adatokról, hogy érvényesíteni tudja jogait, amelyek őt a fenti törvény szerint megilletik.

Az illetékes hatóság teljesen vagy részben korlátozhatja a személyes adataikhoz való hozzáférést, teljesen vagy részlegesen, amennyiben, illetve mindaddig, amíg az említett intézkedés – kellő tekintettel az érintett természetes személy alapvető jogaira és jogos érdekeire – egy demokratikus társadalomban szükségesnek és arányosnak minősül a következők érdekében: ne gördüljenek akadályok a hivatalos vagy jogi vizsgálatok, nyomozások vagy eljárások elé; annak elkerülése, hogy a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, üldözése vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása veszélybe kerüljön; a közbiztonság vagy nemzetbiztonság védelme; valamint mások jogainak és szabadságainak védelme. Az illetékes hatóságnak minden egyes eset konkrét és egyedi vizsgálatakor fel kell mérnie, hogy a hozzáférési jog részleges vagy teljes korlátozása szükséges-e.

A hozzáférés bármely megtagadását vagy korlátozását írásban közölni kell az érintett személlyel a döntés ténybeli és jogi indokaival együtt.

Az érintett személyt is megilleti a rá vonatkozó helytelen személyes adatok helyesbítéséhez való jog, valamint azok törlésének joga, amennyiben az ilyen adatok feldolgozása ellentétben áll a törvényi előírásokkal. A helyesbítéshez való jog azonban nem érintheti például a tanúvallomások tartalmát.

A természetes személyek számára biztosítani kell továbbá az adatkezelés korlátozásához való jogot, ha az említett természetes személy vitatja a személyes adatok pontosságát, és azok pontossága vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, vagy ha a személyes adatokat bizonyítás céljából kell megőrizni. Különösen, ha az adott esetben alapos okkal feltételezhető, hogy a törlés sértheti az érintett jogos érdekeit, a személyes adatok törlése helyett korlátozni kell az adatkezelést. Ilyen esetben a korlátozott adatokat csak abból a célból lehet kezelni, amely megakadályozta a törlésüket. A személyes adatok kezelésének korlátozására alkalmazott módszerek közé tartozhat többek között az említett adatoknak – például archiválási céllal – egy másik adatkezelő rendszerbe történő migrálása vagy az említett adatok hozzáférhetőségének megszüntetése. Az adatkezelés korlátozását az automatizált nyilvántartási rendszerekben alapvetően technikai eszközökkel kell biztosítani. Azt a tényt, hogy a személyes adatok feldolgozása korlátozva van, a rendszeren belül meg kell jelölni úgy, hogy egyértelmű legyen, hogy a személyes adatok feldolgozása korlátozva van. Az ilyen helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatni kell azokat a címzetteket, akikhez az adatokat továbbították, valamint azokat az illetékes hatóságokat, amelyektől a pontatlan adatok származtak. Az illetékes hatóságoknak is hasonlóképpen fel kell hagyniuk az ilyen adatok terjesztésével.

Forduljon az általunk megbízott személyekhez, és kérjen tőlünk részletesebb tájékoztatást.

KAPCSOLATBA LÉPÉS

Befejezés

Azért, hogy az érintett személy adatainak feldolgozásának igazságossága biztosítva legyen, és, hogy az érintett személy érvényesíthesse jogait, az érintett személyt a fenti információkon kívül, különleges esetekben, az alábbiakról is tájékoztatni kell:

a) személyes adatai feldolgozásának jogalapjáról,
b) arról, hogy mennyi ideig lesznek a személyes adatai tárolva,
c) mi a célja a személyes adatai feldolgozásának,
d) fogadók kategóriái és további információk

Forduljon az általunk megbízott személyekhez, és kérjen tőlünk részletesebb tájékoztatást.